การส่งผลงาน

ผู้ที่ต้องการส่งผลงานเพื่อนำเสนอในที่ประชุม จะต้องส่งผลงานตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนดไว้เท่านั้น

กำหนดการสำคัญส่งบทความวิชาการ


ประกาศ ขอเลื่อนการประกาศผล "การตอบรับบทคัดย่อ" เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2559


กำหนดการ วัน - เดือน - ปี
เปิดรับบทคัดย่อ 15 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2559
ตอบรับบทคัดย่อ 2 สิงหาคม 2559
ส่งบทความฉบับเต็ม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
ตรวจประเมินบทความฉบับเต็ม 1- 31 ตุลาคม 2559
ส่งบทความฉบับเต็ม
(หากมีการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ)
16 พฤศจิกายน 2559
ลงทะเบียนออนไลน์ 1 สิงหาคม - 16 พฤศจิกายน 2559

หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ด้านสุขภาพและสาธารณสุข
ด้านการพัฒนาอาชีพ
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้
ด้านความมั่นคงด้านอาหาร
ด้านการจัดการน้ำ
ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและการสื่อสาร

ผู้สนับสนุน