กำหนดการสำคัญส่งบทความวิชาการ


ประกาศ  ท่านที่ผ่านการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ไม่จำเป็นต้องส่งบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) แต่ถ้าหากประสงค์จะส่งบทความวิชาการฉบับเต็มด้วย ทางผู้จัดงานยินดีใส่บทความของท่านลงใน Proceeding ค่ะ​  กำหนดส่งบทความวิชาการฉบับเต็มและโปสเตอร์ :​ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ภายใน 30 กันยายน 2559 และผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ ภายใน 31 ตุลาคม 2559​

 

Download คู่มือการแนบไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ที่นี่ 
กำหนดการ วัน - เดือน - ปี
เปิดรับบทคัดย่อ 15 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2559
ตอบรับบทคัดย่อ 2 สิงหาคม 2559
ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยายส่งบทความฉบับเต็ม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ภายใน 31 ตุลาคม 2559
ตรวจประเมินบทความฉบับเต็ม 1- 31 ตุลาคม 2559
ส่งบทความฉบับเต็ม
(หากมีการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ)
16 พฤศจิกายน 2559
ลงทะเบียนออนไลน์ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2559

หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ด้านสุขภาพและสาธารณสุข
ด้านการพัฒนาอาชีพ
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้
ด้านความมั่นคงด้านอาหาร
ด้านการจัดการน้ำ
ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและการสื่อสาร

ผู้สนับสนุน